Sådan løfter du dine elever til den skriftlige prøve i dansk

07. apr 2021

Hos Skolernes Akademi har vi spurgt koordinerende læsevejleder og beskikket censor Carsten Milan Nielsen fra Frederiksberg Skole i Sorø om, hvordan man som lærer kan forberede eleverne til prøverne i skriftlig dansk fremstilling.

Eleverne skal til prøve i skriftlig dansk fremstilling mandag d. 3. maj 2021. Foto: Pixabay.

Det har længe været usikkert, om eleverne overhovedet skulle op, eller hvorledes det skulle foregå. Ydermere har undervisningen for de nuværende prøveelever været online i en stor del af skoleåret. Så det er med spænding og nogle steder nervøsitet, at lærerne skal forberede deres elever på de skriftlige prøver i dansk.

Jeg vil her forsøge at give mit bud på, hvordan man kan forberede sine elever til prøven i skriftlig dansk fremstilling.

En helt særlig prøve, hvad angår hjælpemidler

Skriftlig dansk fremstilling FP9 og FP10 (b- og c-delen) adskiller sig fra de andre prøver, ved at alle hjælpemidler må bruges under prøven:

Alle former for hjælpemidler må anvendes, så længe det ikke er til gene for andre i lokalet. Eleverne skal være godt bekendt med, at den vide ramme for at anvende alle former for hjælpemidler kan gå ud over det væsentligste fokus i denne prøvesituation, nemlig at eleverne får vist deres individuelle skriftsproglige kompetencer.

Prøvevejledninger til folkeskolens prøver

Alle elever kan derfor benytte sig af fx:

  • ordforslagsprogrammer som AppWriter eller CD-ord/Intowords m.fl.
  • grammatikprogrammer som TxtAnalyser eller Grammateket m.fl.

Det kan være en fordel for ordblinde og andre læse/skriveudfordrede elever, men også fremmedsprogede elever har gavn af denne mulighed. 

Grammatikhjælpen kan understøtte korrekturlæsningen og den sproglige opmærksomhed.

Træn det i god tid inden prøverne, så eleverne er vant til redskaberne. 

Materialer, noter og læremidler

Eleverne må medbringe alle materialer/noter/læremidler osv. kendt fra undervisningen, ligesom de må anvende internettet. Det er vigtigt, at eleverne er gjort bevidste om og har lært at disponere hensigtsmæssigt i forhold til den tid, de har til rådighed, sammenholdt med den tid, det tager at søge information og inspiration i materialer fra undervisning, internet osv. 

Eleverne kan altså tage noter med, men det betyder også, at de kan støtte sig til materialer, der er kendt fra undervisningen, fx deres egne tekstskabeloner eller genremapper.

Lav en fælles mappe fysisk eller i drev med noter, materialer og tekstskabeloner, der er brugt og delt i klassen.

Opgavens layout

Der må efter skolelederens nærmere anvisninger anvendes programmer kendt fra undervisningen til udformning af besvarelsen.

Det skal forstås således, at eleverne må anvende skriveskabeloner, fx som de er i Word eller i Google Docs.

De må også bruge skabeloner, de har skrevet i før eller har udformet og brugt i undervisningen. 

Det er desværre ikke så ofte, jeg som censor ser, at eleverne har sat deres opgave op i et til opgaven tilpasset layout. 

Så træn det i god tid – måske allerede på mellemtrinnet eller endnu tidligere.

Specielt om kilder

Eleverne skal inden prøven have lært at gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning, ligesom de skal kunne anvende korrekt kildeangivelse, så både eventuel forfatter/udgiver, titel på websiden/artiklen, websidens/hovedsidens navn, den fulde URL-adresse og dato for besøg på siden fremgår af kildelisten. 

En liste over anvendte kilder (links) angives sidst i besvarelsen. Se mere om kilder i afsnittet vurderingskriterier.

Eksempel på, hvad en korrekt kildeangivelse skal indeholde: 

  • Hvis der er en forfatter: forfatter (efternavn først) 
  • Titel på websiden 
  • Websidens/hovedsidens navn 
  • Dato for besøget på siden 
  • Dato for oprettelse af websiden – hvis det er muligt at finde og ikke kræver yderligere søgninger
  • Den fulde URL-adresse

Sådan kan en kilde fx se ud:

Kildeliste:

Sølvsten, Kasper: Hvorfor smider vi affald i naturen, når vi ved, at det er forkert? Kristelig Dagblad. Besøgt 26/6-2019. Oprettet den 23. marts 2016, kl. 0:00 https://www.kristeligt-dagblad.dk/etik.dk/hvorfor-smidervi-affald-i-naturen-naar-vi-ved-det-er-forkert

Litteraturlisteautomaten. (s.d.). Litteraturlisteautomaten. Lokaliseret den 22.februar 2021 på https://litteraturlisteautomaten.dk/opret/webside-med-information 

Træn det ofte, og helst hver gang eleverne skal aflevere et skriftligt produkt. 

(Brug Litteraturlisteautomaten fra Bibliotekerne til at understøtte dette arbejde: Litteraturlisteautomaten)

Fortæl om og diskuter med eleverne, hvad der prøves i, og vis teksteksempler på det

Der prøves i at:

 – forholde sig analytisk og reflekterende til tekster og andre udtryk fra forskelligartede medier

– styre skriveprocessen fra idé til færdig tekst

– udtrykke sig i en sammenhængende og disponeret form

– skrive forståeligt, klart og varieret i teksttyper, der passer til situation og kontekst

– udvikle og udvide ordforråd og begrebsverden

– vise indsigt i sprogets spændvidde fra hverdagssprog til kunstneriske udtryksformer

– beherske et sikkert sprog med korrekt stavning

– kunne læse korrektur på egne tekster

– anvende forskellige teksttyper, stilarter og de vigtigste regler for sprogrigtighed i forhold til målgruppen

– anvende forskellige fremstillingsformer, fortælleteknikker og virkemidler

– udtrykke tekstens hensigt, målgruppe og situation

– layoute tekster, så det fremmer kommunikation

– anvende internettets muligheder bevidst og hensigtsmæssigt i relevant omfang.

 

Jeg har indsat nogle elevtekster fra et censorkursus i 2019, som eleverne kan kigge på. Eleverne kan eventuelt selv vurdere, om teksterne indeholder alle elementerne.

Elevtekster fra FP9 – december 2018

Vejen til en løftet skriftlig faglighed

Det er vigtigt, at eleverne får trænet via forskellige skriveøvelser inden for mange forskellige genrer.  

Gør hellere tekstafleveringerne korte – 1 side – i starten, og gør dem gradvis længere op gennem skoleforløbet. 

Lad eleverne aflevere 1., 2. og 3. udkast af deres skriftlige produkt med fokus på enkeltelementer inden den endelige aflevering, hvor de får deres karakter.

Lad eleverne prøve prøveformen i 8. og 9. klasse mindst to gange i alt inden den endelige prøve. 

 

Jeg ønsker jer god arbejdslyst og held og lykke med prøverne. 

Carsten Milan Nielsen
Lærer i 8. klasse i dansk
Koordinerende læsevejleder og beskikket censor i dansk skriftlig fremstilling FP9
Frederiksberg Skole
Sorø Kommune

Jeg vil gerne høre mere