Den digitale strategi er der, men lærerne ved det bare ikke

25. nov 2020 | Thomas Overholt Hansen

For et år siden satte vi os hos Skolernes Akademi for at undersøge skolernes arbejde med digitale strategier. Siden da har vi gennemført mere end 20 analyser og indhentet svar fra mere end 300 skolelærere for at afdække de danske skolers styrker og svagheder inden for udviklingsstrategi, brug af teknologi i undervisningen, digital dannelse og meget mere.

 

Vores arbejde har givet os et klart billede af effekten af forskellige tilgange til problematikken. Vi kan se, at værdi på området ikke skabes af de digitale strategier i sig selv, men af konkrete tiltag og handlinger i det daglige. Vi kan også se, at disse ting har en positiv effekt, uanset om der på den enkelte skole foreligger en formaliseret strategi eller ej.

Samtidig står det dog klart, at det er de skoler, der både har haft en klar og tydelig strategi og har fulgt op på det strategiske arbejde med konkrete handlinger og løbende evaluering, der har opnået de allerbedste resultater.

Et broget billede

Når vi kigger på vores data, er der visse billeder, der går igen mange steder. På en del skoler ser vi, at skoleledelsen eller kommunen har udarbejdet og nedfældet en digital strategi, men at den pædagogiske stab ikke er blevet involveret i processen og derfor ikke aktivt kan bidrage til at implementere strategien i praksis.

I nogle kommuner er der blevet lagt en strategi for fx indkøb af devices, men fordi man ikke har fulgt op på beslutningerne i samarbejde med skolerne, er der ingen sammenhæng i, hvordan strategien er blevet implementeret i praksis. Trods de bedste hensigter ovenfra har den enkelte skole derfor fortolket og forstået strategien forskelligt, og der er blevet indkøbt devices på må og få rundt omkring på skolerne. Det er gået ud over integrationen af de nye devices med eksisterende systemer og processer, og medarbejderne på de enkelte skoler kender intet til tankerne bag de ting, de får trukket ned over hovedet.

I andre kommuner er billedet dog et andet. Kommuner, der har involveret skolerne i de digitale strategier og processer fra starten, oplever, at både følelsen af at være en del af et fælles projekt og entusiasmen for at deltage aktivt i projektet har bredt sig helt ned til den enkelte medarbejder på den enkelte skole. Med afsæt i en fælles strategi og opfølgning ovenfra er disse kommuners strategier blevet implementeret på en harmonisk og sammenhængende måde, og helheden er blevet styrket af, at man har kunnet drage nytte af en langt større pulje af kompetencer og idéer ved at inddrage flere mennesker i processen.

Værdi i hverdagen

På baggrund af de mange erfaringer, vi har indsamlet, kan vi konkludere flere ting.

For det første ved vi nu, hvor vigtigt det er at inddrage alle parter i det strategiske arbejde helt fra starten. Det skaber entusiasme og engagement hos den enkelte, og det giver mulighed for at drage nytte af langt mere viden og langt flere ressourcer på det overordnede plan.

For det andet ved vi, hvor vigtigt det er at følge op på det strategiske arbejde med forslag og støtte til konkrete tiltag samt løbende evaluering af processer og resultater ude på de enkelte skoler. På den måde skaber man harmoni og ensartethed i den faktiske implementering af strategien, og man opnår i højere grad, at implementeringen foregår på et oplyst grundlag, med støtte ovenfra og på en måde, der i kraft af den større følelse af medejerskab fordrer entusiasme og engagement hos den enkelte medarbejder.

Begge indsigter er vigtige, men allervigtigst er det, at målrettet handling trumfer alt andet, når det gøres op i faktiske resultater og reel værdiskabelse. Vi har snakket med skoler uden en egentlig digital strategi, der alligevel har opnået fantastiske resultater ved at handle ud fra nogle få, simple retningslinjer. Fælles for disse skoler er, at de har været gode til at følge op og evaluere løbende – det kan være nok i nogle tilfælde.

Vi vil dog alligevel tale for, at man får udarbejdet og nedfældet en overordnet digital strategi. En formaliseret strategi kan være med til at lette det praktiske arbejde, fordi den kan fungere som udgangspunkt, inspiration og rettesnor for den enkelte medarbejder. Samtidig gør den det lettere for alle parter at formidle projektet og arbejdet til andre, fordi der er noget konkret og præcist at pege på og give videre.

Fra strategi til værdi

Vi ved, at strategier alene ikke løser nogen problemer, og vi ved, at praktisk arbejde let kan komme til at stikke i flere forskellige retninger uden en overordnet plan. Konklusionen af vores arbejde er dermed, at de mest succesfulde indsatser på det digitale område er dem, der kombinerer en formaliseret digital strategi og et aktivt opfølgende arbejde.

Se vores gratis webinar om ‘Fra strategi til værdi’ her. 

Skal vi forklare nærmere?

Skolernes Akademi har erfaring med at udvikle strategier, der indarbejder og fremmer samarbejde, medejerskab, opfølgning, handling og evaluering. Vi hjælper mange skoler hver dag med rådgivning, workshops og meget andet, og vi vil også rigtigt gerne hjælpe din skole eller kommune.

Hvis du har lyst til at vide mere og drage nytte af vores erfaringer, kan du kontakte os her.