Næstved Kommune sætter fokus på læselyst

07. sep 2020

Næstved Kommune har fået del i Børne- og Undervisningsministeriets pulje til at øge læselysten hos kommunens folkeskoleelever. Derfor har dansklærere og PLC’ere fra fem matrikler i samarbejde med Skolernes Akademi kickstartet et forløb, der skal fremme elevernes læselyst. Første del af indsatsen var en workshop om læsemotivation, og efter workshoppen talte vi med kommunens sprog- og læsekonsulent, Susanne Fjellerad, om, hvordan det gik.

Efter at have fået del i Børne- og Undervisningsministeriets pulje har Næstved Kommune lavet et samarbejde med Skolernes Akademi om at øge elevernes læselyst på de fem skoler Ellebæk, Fensmark, Sjølund, Fuglebjerg og Glumsø. Dansklærerne og PLC’erne på de fem skoler startede ud med en workshop om læsemotivation.

Workshoppen i læsemotivation havde fokus på, at PLC’ere og dansklærere på både mellemtrin og udskoling i Næstved Kommune fik et fælles udgangspunkt for deres læseindsats. På workshoppen fik de bl.a. redskaber til at etablere en plan for læseindsatsen og for at udføre den.

Efter workshoppen talte vi med Susanne Fjellerad om forløbet indtil nu.

Hvorfor valgte I at søge del i puljen?

Da Børne- og Undervisningsministeriet offentliggjorde den her pulje til læselyst, var det helt oplagt, at vi skulle være en del af det. Nu var der mulighed for at understøtte læselysten blandt eleverne i Næstved Kommune. Der var i øvrigt fin opbakning til projektet fra skolens ledelse.

Hvordan valgte I at sparke læseindsatsen i gang? 

Der var lagt op til, at det kun var kommuner, der kunne søge midlerne – og ikke de enkelte skoler. Jeg vidste, at der blandt skolernes læsevejledere var særlig interesse for projektet ”Læselyst i fritiden”, hvorfor vi valgte netop det projekt frem for de øvrige to muligheder. Vi håber desuden på, at vi vil kunne se en positiv sammenhæng mellem elevernes læseudvikling og læseresultater i takt med en øget læselyst.

Jeg blev kontaktet af Monica Brun fra Skolernes Akademi, som under hele forløbet har bidraget med gode forslag til, hvordan vi kunne anvende vores midler målrettet og konstruktivt. Skolernes Akademi forestår ligeledes indholdet på såvel lærer- og elevworkshops samt ift. en læseuge, der bl.a. rummer  forfatterbesøg, opbygning af læsehjørne ud fra design-thinking og meget andet. Monica har været en tæt og engageret sparringspartner og tovholder i hele processen. Samarbejdet har medvirket til et kvalificeret og ensartet indhold målrettet til de fem deltagende skoler.

Hvad synes du er vigtigt i dette samarbejde, for at indsatsen lykkes? 

Næstved Kommunes tætte samarbejde med Skolernes Akademi har gjort processen meget overskuelig og har desuden bidraget til en kvalitet, som ikke ville have været mulig, såfremt midlerne var tildelt decentralt. Vi har fået noget for pengene! Dog kan skolerne – efter eget ønske – hver især indkøbe bøger for 12.500 kr. som en del af projektmidlerne.  Skolernes Akademi har desuden jævnligt sørget for informationsgivende materiale og øvrige praktiske tiltag, hvilket har lettet processen.

Hvordan oplevede du lærerne på workshoppen i læsemotivation? 

Min oplevelse var, at lærerne var meget aktivt deltagende og overvejende positive over workshoppen. Undervejs talte jeg med flere lærere, og stemningen var generel set god. En skole snakkede om at skabe en læseuge for særligt udskolingen, og en anden skole blev inspireret til at lave lignende for indskolingen. Så det skaber jo også en god synergi på og blandt skolerne. 

Hvordan oplevede du kvaliteten af workshoppen?

Oplægget var meget varieret – en fin vekselvirkning mellem oplægsholderens referencer til forskellige undersøgelser på området sammenholdt med deltagernes aktive medvirken. Hele vejen igennem workshoppen sørgede oplægsholderen for at skabe rum for deltagernes egne refleksioner – hun sørgede altså for, at lærernes egne tanker og erfaringer blev bragt i spil.  

Nu er næste skridt, at skolernes PLC’ere skal på en workshop for at styrke skolernes arbejde i innovation, kollaboration og designtænkning. Her skal de igangsætte flere tankegange og kreativitet, som bygger op til en læseuge med læsehjørne, som er tre dages “læseuge” med mellemtrinseleverne. Her skal lærere og elever bl.a. bygge et læsehjørne i fællesskab, hvor eleverne kan udfolde deres kreativitet og nysgerrighed.

I forbindelse med at mellemtrinseleverne arbejder med deres egne læsevaner og interesser, kommer en særlig forfatter også på besøg, som eleverne selv har været med til at udvælge. Vi har nemlig fra begyndelsen af dette samarbejde lagt vægt på fællesskab og fælles mål, både med lærere, ledere og elever. 

Vil du læse mere om andre læreres oplevelse? Læs mere her.

Hør mere om workshop i læsemotivation med teori, refleksioner og masser af praktiske opgaver