SkolernesAkademi

Overblik over kurser

Vi skræddersyer naturligvis alle kurser, så de passer til dig og din skole.

Digital dannelse

Elever anno 2021 beskrives ofte som de “digitalt indfødte”. Men hvad betyder det overhovedet? Og hvad vil det sige i et undervisningsperspektiv? 

Det, der foregår online i fritiden, strækker sig ind i klassen – ligesom klassefællesskabet fortsætter i spil og på sociale medier efter skole. Så hvordan ruster vi bedst både elever, forældre og lærere til at navigere i en digital tidsalder med alt det indebærer af faldgruber, muligheder, nye kommunikationsformer, lovgivning og meget mere? Og hvad er skolens rolle?

Det sætter vi fokus på i nedenstående kurser og workshops.

Workshop i digital dannelse: Elever

 • Digital dannelse
 • For eleverne
 • Mellemtrin - Udskoling

Digital dannelse: Elever

Oplæggene bliver afholdt i øjenhøjde med de forskellige alderstrin og har i vid udstrækning en dialogisk form, som skaber refleksion og engagement hos eleverne. 

I løbet af oplæggene indsamles data om elevernes digitale fællesskaber og adfærd, og disse data bruges til undervisning af forældre, fagpersonale og ledelse.

Leverancer

 • Oplæg for mellemtrinnet: Fokus på elevernes egen digitale adfærd, forskellen på online og offline fællesskaber og kommunikation samt digitale fodspor (ca. 1,5 time inkl. pause).
 • Oplæg for udskolingen: Fokus på elevernes digitale fællesskaber, forskellen på online og offline kommunikation og samvær, elevernes egen kommunikation, lovgivning i forhold til deling af billeder og beskeder (ca. 1,5 time inkl. pause).  

Succeskriterier 

 • Eleverne skal kunne forstå og reflektere over forskellen mellem online og offline samvær, kommunikation og adfærd.
 • Eleverne skal tage stilling til, hvordan de kommunikerer og bevæger sig online – og ikke blot følge strømmen.
 • Eleverne skal være opmærksomme på deres egne og andres grænser, når de færdes online (afhængigt af elevernes alder fokuseres der på følelsesmæssige og/eller lovmæssige grænser).

Det får din skole med fra de forskellige kursus / workshops:

 • En bredere forståelse for begrebet digital dannelse, elevers digital liv og hvordan du som underviser kan indtænke elementerne ind i hverdagen og undervisning
 • Redskaber til at lede et digital klasserum 
 • Elever som kan begå sig i det sociale og digitale univers og have en fornemmelse for, hvornår der skal tændes, men også hvornår der skal slukkes.
 • Elever som kan reflektere over og være kritiske over for teknologier og den måde, de fungerer på.
 • Eleverne som deltager aktivt i nutidens og fremtidens demokratiske samfund og have indflydelse på beslutninger og processer, der påvirker den enkeltes liv.

Workshop i digital dannelse: Lærere, pædagoger og ledelse

 • Digital dannelse
 • Lærere, pædagoger og ledelse
 • Workshop

Digital dannelse: Lærere, pædagoger og ledelse 

Den pædagogiske dag bibringer ny viden og fælles fodslag for fagpersonale og ledelse. Deltagerne aktiveres med gruppearbejde, som sætter gang i diskussion og refleksion, og der gives konkrete værktøjer til forældresamarbejde og implementering af strategi for digital dannelse på skolen og i skole-hjem-samarbejdet. 

Vi kigger også på de data, der er indsamlet fra eleverne, for at få indsigt i deres digitale adfærd.

Leverancer 

 • Vidensoplæg: Fælles introduktion for fagpersonale om børnenes medievaner og fællesskaber, voksnes rolle, digital kommunikation, lovgivning, skole-hjem-samarbejdet, usunde fællesskaber, trivsel og digitale normer  (ca. 3,5 timer inkl. pauser)
 • Workshop: Efter oplægget faciliterer vi en workshop, hvor vi arbejder med en forældrefolder om skolens digitale politik og forventninger til både nye og nuværende forældre om digital dannelse. I workshoppen påbegynder vi desuden arbejdet med digitale klasseregler, som lærerne kan arbejde videre med i klasserne (ca. 3 timer inkl. pauser

Succeskriterier 

 • Medarbejderne skal have et fælles fundament med opdateret viden og fælles refleksioner forud for det videre arbejde med digital dannelse.
 • Medarbejderne skal have indsigt i elevernes digitale vaner, i trends, faldgruber, lovgivning mv. for at kunne støtte eleverne i deres digitale liv.
 • Medarbejderne skal reflektere over deres egen digitale adfærd og være digitale rollemodeller.
 • Medarbejderne skal udrustes med konkrete værktøjer til digital dialog med elever og forældre og til skole-hjem-samarbejdet om digital dannelse.

Det får din skole med fra de forskellige kursus/workshops:

 • En bredere forståelse for begrebet digital dannelse
 • Viden om aktuelle trends og tendenser samt emner som ansigtsløs kommunikation, faldgruber og lovgivning
 • Konkrete værktøjer til at tale om og arbejde med elevernes digitale liv i undervisningen
 • Et fælles fundament for at arbejde videre med skolens digitale strategi 
 • Redskaber til at lede et digital klasserum 
 • Elever, som er rustet til at begå sig i digitale fællesskaber og har en fornemmelse af grænser, faldgruber og muligheder
 • Elever som kan reflektere over og være kritiske over for teknologier og den måde, de fungerer på
 • Eleverne, som deltager aktivt i nutidens og fremtidens demokratiske samfund og har indflydelse på beslutninger og processer, der påvirker den enkeltes liv.

Workshop i digital dannelse: Forældre

 • Digital dannelse
 • For forældrene
 • Fælles forældreoplæg for alle klassetrin

Digital dannelse: Forældre 

Det er afgørende for skolens digitale strategi at have forældrene med på vognen, og at forældrene bakker op om skolens linje for digital dannelse. I oplægget får forældrene konkrete råd til at gøre samtalen om det digitale liv til en del af hverdagssnakken, og til hvordan man kan gribe samtalen an derhjemme.

Oplægget støtter desuden op om fagpersonalets arbejde ved at give konkrete værktøjer til at samarbejde om fælles digitale retningslinjer i klassernes forældregrupper og give forældrene mulighed for at bidrage og ved at gennemgå data indsamlet fra eleverne for at få en konkret indsigt i børnenes digitale adfærd. 

Leverancer 

 • Fælles forældreoplæg for alle klassetrin:
  • Fokus på børnenes medievaner, digital tryghed, kommunikation og kultur, trivsel, stress, skærmtid og lovgivning samt diskussion af digitale dilemmaer (ca. 2 timer inkl. pause)

  

Succeskriterier 

 • Forældregruppen skal have et fælles fundament med opdateret viden og fælles refleksioner forud for det videre arbejde med digital dannelse.
 • Forældregruppen skal have indsigt i elevernes digitale vaner, i trends, faldgruber, lovgivning mv. for at kunne støtte børnene i deres digitale liv.
 • Forældregruppen skal reflektere over deres egen digitale adfærd og være digitale rollemodeller.
 • Forældregruppen skal rustes til det gode skole-hjem-samarbejde med et indgående kendskab til skolens forventninger og digitale politik.

Det får din skole med fra de forskellige kursus / workshops:

 • En bredere forståelse for begrebet digital dannelse, elevers digital liv og hvordan du som underviser kan indtænke elementerne ind i hverdagen og undervisning
 • Redskaber til at lede et digital klasserum 
 • Elever som kan begå sig i det sociale og digitale univers og have en fornemmelse for, hvornår der skal tændes, men også hvornår der skal slukkes.
 • Elever som kan reflektere over og være kritiske over for teknologier og den måde, de fungerer på.
 • Eleverne som deltager aktivt i nutidens og fremtidens demokratiske samfund og have indflydelse på beslutninger og processer, der påvirker den enkeltes liv.

Verdensmålene

Verdensmålene og Børnekonventionen er et oplagt emne at sætte på årsplanen og yderst relevant at inddrage i det faglige og sociale arbejde i klassen. Verdensmålene og Børnekonventionen er et oplagt emne at sætte på årsplanen og yderst relevant at inddrage i det faglige og sociale arbejde i klassen.

Workshop i verdensmålene og børnekonventionen i din pædagogiske praksis

 • Alle elever med i undervisningen
 • Kom i dybden med læseteknologier
 • Daglige undervisning og skolesituation

Fra verdensmål til hverdagsmål
På workshoppen lærer I, hvordan FN’s 17 verdensmål kan blive til hverdagsmål og en naturlig del af dagligdagen i alle fag og på alle årgange i skolen. Når vi kobler verdensmålene op med Børnekonventionen og inddrager eleverne aktivt i beslutningsprocesserne, bliver undervisningen nærværende, og elevernes rolle som innovative forandringsambassadører bliver handling frem for ord.

Hvordan tilbyder vi workshoppen?

 • 4-timers workshop, der både kan afholdes fysisk hos jer eller virtuelt.
 • Konkrete opgaver som sikrer, at verdensmål og Børnekonventionen tænkes ind i årsplanerne.
 • Efterfølgende sparring ved behov.

Klasseværelset og skolegården

Workshop i trivsel

 • Workshop om trivsel
 • Det dynamiske mindset
 • Tænke innovation ind i trivselsarbejde

Det dynamiske mindset

Mange lærere har oplevet, at deres elever blokerer, når de skal lære nyt. Elever kan mistrives, fordi de ikke lever op til deres egne krav eller til krav, som de føler, der bliver stillet til dem. Det er et stigende problem i hverdagen, og det stiller sig i vejen for, at eleverne trives optimalt.

Sammen skal vi have sat nye redskaber i spil, så eleverne blomstrer og ikke lader sig begrænse – hverken i klasselokalet eller i skolegården.

Workshoppen om trivsel

Workshoppen om trivsel med det dynamiske mindset kommer rundt om de forskellige styrker og svagheder, man kan opleve hos eleverne. Gennem workshoppen sætter vi fokus på at støtte elever i at turde omfavne udfordringer. Vi stiller skarpt på, hvordan man som underviser kan give feedback, som fremmer elevernes udvikling. Derudover kigger vi på, hvordan man kan skabe et rum, hvor eleverne reflekterer over deres egne evner, og hviler i det.

Det får din skole med fra workshoppen

 • Strategier til at skabe et klassemiljø baseret på det dynamiske mindset.
 • Vi kommer rundt om Teknologiforståelse i fagene og i praksis
 • At fremme udviklingspotentiale hos lærere.
 • At sikre, at lærere tænker undersøgelse ind i trivselsarbejde i klasserumsledelse.
 • Tænke innovation ind i trivselsarbejde i klasserumsledelse.
 • Møde eleverne med en kreativ, nysgerrig og spørgende (undersøgende) tilgang.

 

Hvordan tilbyder vi workshoppen?

 • Workshoppen kan afholdes fysisk hos jer eller virtuelt.
 • Det er en 2-timers workshop, der kan skræddersyes efter behov.
 • I får cases og hands-on-opgaver.
 • Skolernes Akademi vil facilitere jeres dialog, så det bliver naturligt at anvende mindsettet i den pædagogiske praksis.

Workshop i relationen

 • Hvordan kan skolerne kan drage omsorg for eleverne
 • Få ny viden
 • Relationens indvirkning på elevernes udvikling

Relationens indvirkning på elevernes udvikling

Vi ved, at relationen mellem lærer og elev betyder meget for elevens læring og trivsel, men hvad er det i relationen, der styrker elevens udvikling? Det hjælper vi din skole med at identificere på vores nye workshop.
Med udgangspunkt i at din skoles og undervisers relationskompetente handlinger vil workshoppen skabe øget indsigt i hvordan din skole kan udvikle relationerne til eleverne i jeres skolepraksis.

 

Styrke relationer

 • Oplægget vil give indblik i samspillets kvalitet og konkrete idéer til at styrke relationer ved at belyse:
 • Omsorgsetiske handlinger. Hvordan drager vi omsorg for elever?
 • Afstemninger mellem mennesker. Verbal og nonverbal kommunikation. Hvordan kommunikerer vi? Hvad betyder afstemningerne for eleverne og for en selv?
 • Tre psykologiske behov, som kan danne en didaktisk ramme i enhver undervisningssituation. Det er behovet for at opleve en vis grad af selvbestemmelse, kompetence og samhørighed.

Det får din skole med fra workshoppen

 • Nye pædagogiske værktøj.
 • Fornyet indsigt i elevernes læreprocesser.
 • Viden om elevers behov for selvbestemmelse, kompetence og samhørighed.
 • Introduktion til begrebet relationskompetence.
 • Ideer til pædagogiske arbejde i klasserummet.
 • Tid til refleksion.

Hvordan tilbyder vi workshoppen?

 • Workshoppen kan afholdes fysisk hos jer eller virtuelt.
 • Det er en to-timers workshop, der kan skræddersyes efter behov.
 • I får cases, hands-on-opgaver
 • Skolernes Akademi faciliterer jeres dialog, så det bliver naturligt at anvende mindsettet i den pædagogiske praksis.

Kursus i eksamensboost

 • Håndter eksamensangst hos eleverne
 • Arbejd metodisk
 • Bedre præstationer ved eksamenen

Eksamensboost

Oplever du, at dine elever i 8., 9. og 10. klasse taler om eksamener næsten fra starten af skoleåret. Nogle fyldes med frygt eller angst, mens andre fyldes med spænding. Eksamenstiden behøver ikke at være forbundet med noget frygtindgydende. Det skal omfavnes som at være en naturlig del af skolegangen og som noget, dine elever er spændte på og ser frem mod.

Redskaber

På dette kursus får du redskaber til, hvordan du metodisk kan håndtere eksamensangst hos eleverne. Ved at arbejde metodisk får du flere trygge elever og dermed en bedre eksamensoplevelse.

På kurset får du viden om, hvordan du kan gribe arbejdet med angst an, inden problemet vokser sig stort.

Det får din skole med fra workshoppen

 • Konkrete redskaber til, hvordan lærerne metodisk kan håndtere eksamensangst hos eleverne.
 • Flere trygge elever.
 • Viden om, hvordan lærerne generelt kan gribe arbejdet med angst an, inden det vokser sig stort.
 • Bedre præstationer ved eksamenen.

 

Hvordan tilbyder vi workshoppen?

Workshoppen kan både afholdes lokalt hos jer eller online. Det varer som udgangspunkt 4 timer, men kan skaleres op og ned i tid og skræddersyes efter jeres behov.

I får praktiske, konkrete opgaver, og Skolernes Akademi faciliterer jeres dialog, så det bliver naturligt for jer at gøre workshoppens indhold til en del af den pædagogiske praksis i hverdagen.

Teknologiforståelse 1.0

Teknologiforståelse er kommet for at blive: Ordet teknologiforståelse er på manges læber for tiden. Kommer det til at være et selvstændigt fag, eller bliver det indarbejdet i de andre fag? Ingen kender svaret på nuværende tidspunkt, men uanset hvad er teknologiforståelse kommet for at blive.

Teknologiforståelse – mere end bare kodning

 • Indblik i fagligheden
 • Mere end bare kodning
 • Teknologiforståelse i fagene og i praksis

Indblik i fagligheden

Workshoppen “Teknologiforståelse 1.0” giver et indblik i fagligheden og formålet i teknologiforståelse, og deltagerne vil møde teori og eksempler, som kan integreres direkte i undervisningen allerede den efterfølgende dag. Workshoppen er en blanding af fælles didaktiske refleksioner og praksisnære aktiviteter, hvor deltagerne vil blive sat i rollen som elever for på egen krop at opleve såvel begejstringen som frustrationerne ved digital myndiggørelse, designtænkning, teknologisk handleevne og computationel tankegang.

Workshoppen er ikke en teoretisk gennemgang af fagets kompetenceområder, og deltagerne har i stedet udsigt til en hands-on oplevelse af, hvad der ligger i begrebet teknologiforståelse. Vi har fokus på at gøre teknologiforståelse interessant og spændende og give gåpåmod til at håndtere og integrere begrebet i undervisningen, når dagen kommer.

 

På workshoppen kommer vi rundt om følgende

 • Nedbrydning af faget teknologiforståelse.
 • Teknologiforståelse i fagene og i praksis.
 • Datalogisk tænkning.
 • Tænke faget bredt ind i jeres undervisning.
 • Navigering i fagets kompetenceområder.
 • Introduktion til undervisning i og med teknologi.

 

Hvordan tilbyder vi workshoppen?

På workshoppen skaber vi sammen med jer et fælles sprog samt ramme og tankegang for implementering af faget teknologiforståelse på jeres skole.

 • En fire timers workshop, der både kan afholdes fysisk hos jer eller virtuelt
 • Konkrete opgaver, der sikrer, at teknologiforståelse kan tænkes ind i årsplanerne i alle fag
 • Efterfølgende sparring ved behov

Åbn matematikken

Matematik er mere end udregninger; eleverne skal også lære at tale matematik. Men hvordan sætter vi det i spil i hverdagen? Åben og undersøgende matematik er det nye sort. Både forskningen og de gode historier fra skolernes virkelighed viser, at åben matematik giver mulighed for at pirre nysgerrigheden og skabe plads til differentiering. Med en åben og undersøgende tilgang kan vi bygge bro mellem den virkelighed, der findes uden for skolegården, og den hverdag, vi har i klasselokalet.

Kursus i: Kom godt i gang med matematikåret

 • Kom godt i gang
 • Matematiklærer
 • Kom godt i gang med matematikåret

Kom godt i gang med matematikåret

Hvordan ser det optimale skoleår ud set med matematiske øjne? Det er vigtigt at have en rød tråd i sin planlægning og etablere gode vaner for at skabe trygge rammer for både elever og lærere.

I dette kursus samles skolens eller kommunens matematiklærere og evt. matematikvejledere, og sammen får I tilrettelagt et skoleår med fælles afsæt, visioner og drømme for matematikundervisning anno 2021. 

Matematik 1.0

Sammen finder vi det gode setup og de rammer, der passer til jeres skole. Det handler om at afdække, hvad matematikken er, og hvordan vi sørger for at forventningsafstemme med både elever og forældre.

Leverancer

 • Et 4-timers kursus med afsæt i skolens hverdag, hvor vi kigger på de mange gode muligheder i praksis og taler om fremtidens aftaler.

Kursus i: Fra facitlister til problemløsning

 • Problemløsning
 • Matematiklærer
 • Hør mere om kurset

Fra facitlister til problemløsning

– kom godt fra start

Hvordan håndterer vi frustrationer hos eleverne, når vi går fra at have ét facit til en mere åben og undersøgelsesbaseret matematikundervisning? Eleverne kan blive frustrerede over, at der er flere resultater og regnemetoder, der er rigtige, og forældrene kan blive bekymrede over, at matematikken ikke er, som da de selv gik i skole. I dette kursus får I fif til at mindske alles frustrationer og sætte fokus på matematik i nye klæder. 

Fra engangshæfter til scenarier og undersøgelser

Fra den kendte dagligdag banes vejen til den nye matematik, hvor der er plads til differentiering, en tydelig kobling til livet uden for klasselokalet og rig mulighed for at skærpe elevernes nysgerrighed og motivation.

Leverancer

 • Et 4-timers kursus, der kobler den nuværende praksis sammen med ønsker for fremtiden, og hvor vi blandt andet kigger på rammer, kommunikation og differentiering.

Kursus i: Faglig læsning i matematik

 • Ønsker for fremtiden
 • Matematiklærer
 • Faglig læsning i matematik

Faglig læsning i matematik

Det matematiske sprog adskiller sig ofte fra sproget i andre fag, og derfor kan man med fordel arbejde målrettet med den faglige læsning i matematik. I denne kursus nedbrydes det kringlede matematiske sprog, så det bliver lettere for eleverne at forstå.

Leverancer

 • Et 4-timers kursus, hvor vi blandt andet kigger på konkrete værktøjer til faglig læsning i matematik og taler om kendetegn for det skriftlige matematiske sprog.

Faglig læsning

Ved at arbejde bevidst med strategier til læsning i matematik kan dine elever blive klædt på til mange af de udfordringer, de møder i det matematiske sprog.

Med afsæt i konkrete eksempler får I mulighed for at komme i dybden med den faglige læsning, og I bliver udstyret med en sproglig værktøjskasse, som I kan bruge i klasseværelset. Der er fokus på læsestrategi, ordforråd og forskellige læseteknikker, så I kan blive klar til at hjælpe eleverne gennem faldgruber og udfordringer med læsningen i matematik.

Kursus i: Tosprogede elever i matematik

 • Matematiske sprog
 • Matematiklærer
 • Tosprogede elever i matematik

Tosprogede elever i matematik

– ryd sproglige forhindringer af vejen

Summen af bier i bistadet – hvad betyder det egentlig? Og skal man kende farverne for at kunne regne? Hvorfor kan jeg ikke bare få nogle regnestykker? Tosprogede elever står med en ekstra udfordring i matematik, da sproget i faget sjældent ligner sproget i andre fag.

Leverancer

 • Et 4-timers kursus med teori om tosprogsproblematikker og konkrete værktøjer til klasseværelset.

Matematikundervisning for tosprogede

Kurset fokuserer på de praktiske problemer, der opstår, når tosprogede elever løber panden mod en mur i de eksisterende matematikmaterialer. Vi arbejder med konkrete strategier til at tilegne sig nye ord og kigger på de mangler, tosprogede kan have i forhold til førfaglige begreber og særlige matematiske ord og vendinger. Med øget opmærksomhed på tosprogede elevers udfordringer kan du tage dem i opløbet og få alle dine elever til at lykkes.

Kursus i: Mundtlighed i matematik

 • Kursus
 • Matematiklærer
 • Mundtlighed i matematik

Mundtlighed i matematik

Matematik er et sprog såvel som et fag. Uanset om vi taler om vigtigheden af forholdsord, førfaglige begreber og homonymer eller om de algoritmer og regnemetoder, der forventes som svar på instrukser om at ”undersøge” og ”forklare”, er sproget en vigtig del af hverdagen i matematikundervisningen. Hvordan kan vi rumme det hele?

Lad os tale matematik

Vi ser på det matematiske sprogs kendetegn, og hvordan vi kan formidle det til eleverne, så det er tydeligt for alle uanset sproglige kompetencer. Vi finder frem til opgaver, der giver plads til gode matematiske samtaler, og kobler dem sammen med god praksis.

Leverancer

 • Et 4-timers kursus om det matematiske sprogs kendetegn, hvor vi blandt andet kigger på sproglighed i hverdagen og taler om forventningsafstemning hos eleverne.

Kursus i problemløsende matematik

 • Forstå verden matematisk
 • Matematiklærer
 • Problemløsende matematik

Problemløsende matematik

Det varmer om hjertet i enhver matematiklærer, når problemer i klassen er matematiske, og eleverne kaster sig ud i løsningen med krum hals. Det giver eleverne flere redskaber til at forstå verden matematisk – og til at forstå den matematiske verden.

Leverancer

 • Et 4-timers kursus med oplæg om små og store problemer, hvor vi blandt andet snakker om, hvordan du sætter dit problem på spidsen og tvinger kreativiteten frem i eleverne.

Små og store problemer

På kurset vil der være fokus på, hvordan den gode problemløsningsopgave ser ud, og hvordan I selv kan formulere den. I bliver introduceret til problemer af forskellig karakter – fra wicked problems, hvor der skal tænkes virkelig stort, til overskuelige hverdagsproblemer, som eleverne lettere kan relatere sig til.

Problemløsning er en samlebetegnelse for opgaver, der ikke kan løses med velkendte rutiner. Kreativitet og evnen til at angribe problemerne fra flere vinkler er nødvendige, og vi vil derfor også beskæftige os med, hvordan der bliver skabt rum til at tænke kreativt.

Kursus i undersøgende matematik

 • Undersøgelserne i det daglige
 • Matematiklærer
 • Undersøgende matematik

Undersøgende matematik

Vi kender undersøgelserne fra hverdagen i naturfag, men hvor finder de en plads i matematikkens univers? Er det forbeholdt emneugerne, og kræver det, at eleverne drøner rundt i skolegården? Eller kan der også findes plads til undersøgelserne i det daglige? 

Leverancer

 • Et 4-timers kursus om at iscenesætte, eksperimentere, kommunikere og evaluere på undersøgelser, hvor vi blandt andet kigger på elev- og lærerroller og taler om differentiering i et hverdagsperspektiv.

Undersøgelser i hverdagen

Der er fokus på, hvad det giver eleverne at arbejde med undersøgende matematik, og hvordan vi kan skabe de bedst mulige rammer for relevant undersøgelse. Det kræver, at vi som matematiklærere har styr på undersøgelsesdesign, der understøtter en afgrænsning og formulering af et problem og giver plads til gode, kritiske eksperimenter, hvor eleverne selv er med til at lave hypoteserne.

Workshop i: En dag med matematik

 • Allernyeste teorier og værktøjer
 • Matematiklærer
 • En dag med matematik

En dag med matematik

Sæt fokus på matematikken med en temadag for kommunens matematiklærere.

Ved hjælp af aktuelle oplæg om matematik og hands-on workshops klæder vi lærerne på til at kunne implementere de allernyeste teorier og værktøjer til fremtidens matematikundervisning. 

Leverancer

 • En 8-timers dag med et oplæg om undersøgende matematik (1,5 time), et oplæg om matematik i praksis (1,5 time) og to workshops a 1,5 times varighed.

Matematikkens dag

Matematikkens dag vil være inddelt i to sektioner.

Dagen kickstartes med to oplæg fra fageksperter. Det første handler om undersøgende og problemløsende matematik, og det andet stiller skarpt på matematik i praksis. 

Om eftermiddagen kan lærerne vælge sig ind på to ud af tre mulige workshops, som tager udgangspunkt i henholdsvis GeoGebra, problemløsende matematik og faglig læsning i matematikken. Workshoppene tager udgangspunkt i den enkelte lærers egen praksis og kan justeres efter jeres behov. 

Educational escape rooms

Workshop i educational escape rooms

 • Inddrag i undervisningen
 • Eleverne kan skabe deres escape rooms.
 • Løse opgaver og mysterier

Educational escape rooms

Hvordan kan man tage en af tidens store trends inden for spil og
kombinere det med gamification og læring? I educational escape
rooms handler det ikke kun om at slippe ud, men også om at finde
nogle ting og løse opgaver og mysterier inden for en bestemt tidsramme.

“Detoner en bombe”-workshop
På workshoppen får I en teoretisk gennemgang af formålet ved at arbejde med educational escape rooms – måske skal I selv prøve at detonere en bombe og slippe ud? Herefter skal I selv prøve at lave escape rooms til jeres elever. Til sidst kommer vi omkring, hvordan rammen skal være, og hvordan dine elever kan lave sine egne escape rooms.

Hvordan tilbyder vi workshoppen?

 • 4-timers workshop, der både kan afholdes fysisk hos jer eller virtuelt.
 • Oplæg, forløb og konkrete opgaver, som I arbejder videre med i workshops for at sikre, at tiltaget kan bruges i de kommende årsplaner.
 • Efterfølgende kontakt med Skolernes Akademi omkring udfordringer og spørgsmål ved udførelsen af escape rooms.

Læselyst

Hvordan kan vi få børn og unge til at blive vilde med at læse? Læsning er nemlig både et redskab til læring i mange fag og en indgang til et væld af gode fortællinger, som børn og unge kan spejle sig i og bruge til at blive klogere på sig selv og verden

Workshop i moodbag

 • Kreativ (skrive)proces
 • Moodbag i praksis
 • Dansklærere på mellemtrinnet og i udskolingen

Kreativ (skrive)proces

En moodbag er ligesom et moodboard, der kan inspirere til en kreativ (skrive)proces og vise stemninger, moods, bare med fysiske genstande.

Hver historie har sin egen moodbag med ting, som er samlet undervejs: en tand, en knogle, en kunstig nyre, en tegning, en spilledåse – alt sammen noget, der kan kategoriseres som “hverdagens guld” eller endnu bedre: “gadens guld”.

Ting fra virkeligheden kan være inspirerende og gå uden om sproget og tale til hjernens primærprocesser og stimulere kreativitet. Metoden har inspireret oplægsholderen til at opfinde termen “tingsprosa”, som kombinerer tekst og ting, eller fotos af ting, multimodalt.

Workshoppen i praksis

Workshoppen vil give lærerne konkrete værktøjer til at arbejde med moodbags og tingsprosa i undervisningen. De vil få indblik i, hvordan man laver kreative skriveprocesser, og få indspark til at facilitere kreative processer og inddrage det praktisk-musiske i undervisningen. Der er inspiration til, hvordan man kan arbejde med multimodalitet og autentiske skrivesituationer, og hvordan man kan stimulere arbejdet med elevernes identitet og personlige stemme, kreativitet og fantasi.

 • Workshoppen er til dansklærere på mellemtrinnet og i udskolingen.
 • Varighed: 2 timer.

Workshop i creative writing

 • At skrive sig til læselyst
 • Dansklærere i udskolingen
 • Kreative skriveøvelser

At skrive sig til læselyst

Workshoppen tager udgangspunktet i creative writing som fag. Creative writing består af kreative skriveøvelser og læsning af tekster, og tesen er, at man ikke bare bliver bedre til at skrive, men også en bedre læser, ved at deltage i et kreativt skriveforløb, hvor der er plads for at eksperimentere og nærme sig sin egen stemme.

Workshoppen inddrager forskning om skrivepædagogik, kreativitet, æstetisk læring og embodied cognition. Der inspireres til en skrivepædagogik, der kombinerer creative writing med en proces- og produktorienteret tilgang.

Workshoppen i praksis

Dansklærerne vil få værktøjer til at arbejde med elevernes personlige stemme og skriveidentitet i danskundervisningen. Undervejs vil de få inspiration til at udarbejde kreative skriveøvelser til deres danskundervisning. Der vil blive sat fokus på kiasmen: ”At skrive er at læse, og at læse er at skrive.”

 • Workshoppen er til dansklærere i udskolingen.
 • Varighed: 2 timer.

Workshop i læseguides

 • Et værktøj til faglig læsning
 • Mellemtrinnet og i udskolingen
 • Teorien bag læseguides

Et værktøj til faglig læsning

Styrk elevernes læseforståelse med læseguides. I denne workshop viser vi eksempler på, hvordan læseguides kan bruges som en integreret del af den faglige læsning til at understøtte elevernes læseforståelse. Læseguides guider eleverne gennem den faglige læsning og er relevante i alle fag, hvor der læses fagtekster.

Læseguides hjælper eleverne til at være aktive læsere og læse med et tydeligt læseformål. Læseguides er små, overskuelige opgaver, der sætter forskellige forståelsesstrategier i spil hos eleverne.

Workshoppen i praksis

I workshoppen vil lærerne blive introduceret til teorien bag læseguides og selv få mulighed for at producere læseguides.

Workshoppen er målrettet undervisning på mellemtrinnet og i udskolingen. Den findes i to versioner:

 1. : Målrettet lærere, der underviser i dansk, historie, religion eller samfundsfag
 2. : Målrettet lærere, der underviser i natur/teknologi, biologi, geografi eller fysik/kemi
 • Varighed: 2 timer.

Workshop i Undersøgelsesorienteret litteraturundervisning

 • Konkrete metoder
 • Død over berettermodellen!
 • Målrettet dansklærere

Død over berettermodellen!

Vi sætter fokus på litteraturens rolle, læselyst, tekstens univers og elevernes oplevelse og undersøgelse af teksten. Vi viser konkrete metoder til at arbejde undersøgende og fortolkende med litteratur i et fællesskab, der er præget af aktiv lytning og dialog.

Målet er at skabe en motiverende og vedkommende litteraturundervisning, der er med til at skabe læselyst.

Workshoppen i praksis

Indholdet af workshoppen veksler mellem oplæg, refleksion over egen praksis og afprøvning af greb til en undersøgelsesorienteret litteraturpædagogik med udgangspunkt i konkrete tekster.

Workshoppen findes i to versioner:

 1. : Målrettet dansklærere på mellemtrinnet
 2. : Målrettet dansklærere i udskolingen
 • Varighed: 2 timer.

Workshop i styrk læselysten med en fælles indsats fra skolen og hjemmet

 • Elevernes gode læsevaner
 • Støtte til eleverne
 • Fælles indsats fra skolen og hjemmet

Fasthold elevernes gode læsevaner

Forskning viser, at elevernes læselyst daler, i takt med at de bliver ældre, bl.a. fordi der kommer mange andre ting ind i deres liv og fylder. Det er afgørende for at fastholde elevernes gode læsevaner, at forældrene støtter op om indsatsen i et tæt samarbejde med skolen.

Men hvordan støtter man som forælder bedst muligt op om sine børns læsevaner og læsemotivation?
Og hvad kan skolen gøre for at understøtte dette?

En workshop med en blanding af:

 • Oplæg om den nyeste viden om motivation for læsning – hvad får børn til at læse?
 • Oplæg om samarbejde mellem skole og hjem omkring læseindsats.
 • Refleksioner over egen praksis, forældresamarbejde og læseindsats.

Det får I med fra workshoppen

 • At styrke samarbejdet mellem skole og hjem i forhold til at få eleverne til at læse.
 • At øge lærernes og læsevejledernes viden om læsning og forståelse for motivation af eleverne.
 • At skabe et fundament for at få eleverne til at læse i hjemmet.
 • At skabe et rum, hvor lærerne kan dele deres erfaringer med at få eleverne til at læse med forældreinvolvering.

Hvordan tilbyder vi workshoppen?

 • Workshoppen kan afholdes fysisk hos jer eller virtuelt.
 • To timers workshop for lærere, PLC-medarbejdere og læsevejledere med fokus på skolens og forældrenes roller og samarbejdet om at motivere og fastholde mellemtrinselever i læsning.

Workshop i faglig læsning

 • Det handler ikke om at lære eleverne at læse
 • Giv dem redskaber og strategier til at læse fagtekster
 • "Mig som læser"

“Mig som læser”

Vi kan ikke tvinge bøgerne ned i halsen på eleverne, men gør dem bevidste om deres læsevaner og give dem en lyst til at ændre og udfordre dette. Skolernes Akademi har designet et ark, som eleverne kan udfylde, hvor de kan udforske ”Mig som læser“.
De kan bruge den løbende til at lave status over hvilke typer bøger, der er læst i klassen og alene at sætte fokus på, hvad eleverne selv kan lide at læse. Download her.

Idéer og inspiration til faglig læsning

Skolernes Akademis læsekonsulent præsenterer jer for idéer og giver jer inspiration til, hvordan I kan arbejde med faglig læsning i alle fag som en fælles indsats i teamet eller på årgangen. Vi giver det pædagogiske personale et fælles sprog til at arbejde med blandt andet digitale tekster, læseguides, læseforståelsesstrategier, forforståelse, ordkendskab og læseteknikker.

Læsekompetencer

For at kunne læse, forstå og huske det, de læser, skal eleverne være aktive læsere, der er i stand til at bruge forskellige læsestrategier både før, under og efter læsning. Derfor bør eleverne løbende blive præsenteret for forskellige læsestrategier i alle fag. Læsning er en kompleks proces, og at læse for at lære stiller store krav til elevernes læsekompetencer.

Hvordan tilbydes workshoppen?

Workshoppen tilbydes som faglig læsning i danskfaget, faglig læsning i de naturvidenskabelige fag eller faglig læsning i dansk og de naturvidenskabelige fag.

 • Firetimers workshop, der både kan afholdes fysisk hos jer eller virtuelt.
 • Konkrete opgaver, der sikrer, at faglig læsning tænkes ind i årsplanerne.
 • Sparring efterfølgende ved behov.

Workshop om læsemotivation i skolen og fritiden

 • I skolen og fritiden
 • Download gratis læseværktøj "mig som læser"
 • Idéer og inspiration

Idéer og inspiration til arbejdet med læsemotivation

Læsning kan åbne for en verden af viden og oplevelser. Desværre viser flere undersøgelser, at børn og unges læselyst og tid brugt på læsning i fritiden er dalende. Da der er sammenhæng mellem læselyst, hvor meget man læser, og hvor dygtig en læser man bliver, er læsemotivation et vigtigt område at have fokus på.

Læsning er nemlig både et redskab til læring i mange fag og en indgang til et væld af gode fortællinger, som børn og unge kan spejle sig i og bruge til at blive klogere på sig selv og verden.

 

“Mig som læser”

Vi kan ikke tvinge bøgerne ned i halsen på eleverne, men gør dem bevidste om deres læsevaner og give dem en lyst til at ændre og udfordre dette. Skolernes Akademi har designet et ark, som eleverne kan udfylde, hvor de kan udforske ”Mig som læser“.
De kan bruge den løbende til at lave status over hvilke typer bøger, der er læst i klassen og alene at sætte fokus på, hvad eleverne selv kan lide at læse. Download her.

Hvad workshoppen stiller skarpt på

 • At sætte fokus på, hvordan deling af læseoplevelser kan skabe motivation hos folkeskoleeleverne.
 • At sikre, at eleverne har mulighed for at få medindflydelse når de skal vælge litteratur.
 • At sikre, at eleverne får positive læseoplevelser samt mulighed for at opleve samhørighed i den fælles læseindsats.
 • Tid i teamet til at drøfte og tilrettelægge læseindsatsen med udgangspunkt i dagens oplæg.
 • Øge dansklærerens og PLC-medarbejdernes indsigt i, hvordan de kan øge elevernes læselyst.
 • Møde eleverne med en kreativ, nysgerrig og spørgende (undersøgende) tilgang.

Hvordan tilbydes workshoppen?

 • Skolernes Akademis læsekonsulent faciliterer en workshop med en kombination af oplæg, praktiske øvelser og refleksion over egen praksis.
 • I får idéer og inspiration til, hvordan I kan gribe arbejdet med læselyst an som en indsats i teamet eller på trinnet.

Madkundskab

Madkundskab som valgfag – mere end bare mad. Er du klar til at undervise i madkundskab som valgfag og føre dine elever op til den nye prøve? Med dette kursustilbud bliver du klædt på til fagets krav og tendenser, så du trygt kan føre dine elever til prøven i madkundskab.

Workshop i madkundskab som valgfag

 • Bliv klædt på til fagets krav og tendenser
 • Mere end bare mad
 • Faglighed, teori og praksis

Bliv klædt på til fagets krav og tendenser

Er du klar til at undervise i madkundskab som valgfag og føre dine elever op til den nye prøve? Med dette kursustilbud bliver du klædt på til fagets krav og tendenser, så du trygt kan føre dine elever til prøven i madkundskab.
På kurset giver vi lærerne mulighed for at reflektere over deres fagsyn og tilrettelægge undervisningen herefter.

Madkundskab som valgfag

Skolernes Akademis oplægsholder giver lærerne viden om de tre komponenter fra bekendtgørelsen – planlægning, udførelse og fremlæggelse – som de kan tage med i deres fremtidige pædagogiske og didaktiske overvejelser ud fra deres egne fysiske rammer og elevhold.
Oplægsholderne giver dem byggeklodserne til at få sundhed, fødevarebevidsthed, madlavning og madkultur til at spille naturligt sammen i årsplanen såvel som i samarbejdet mellem lærer og elevhold.

På vej mod prøven i valgfag

 • Fif til tilrettelæggelse af undervisningen frem mod prøven
 • Udvidelse af jeres praksis og fokus på den eksperimenterende tilgang, som prøven lægger op til

 

Hvordan tilbyder vi workshoppen?

Med udgangspunkt i fagets formål tilbyder vi tre undervisningsgange på jeres matrikel a tre timers varighed:

 • Introduktion til prøvefaget, krav til mål og de obligatoriske områder samt et kig på årsplanen.
 • Madbevidsthed, -kommunikation og -kultur.
 • Tilrettelæggelse af faget med udgangspunkt i prøven samt sparring.
 • Workshoppen kan skræddersyes efter behov.

Den ordblindevenlige skole

Workshop i den ordblindevenlige skole

 • Alle elever med i undervisningen
 • Kom i dybden med læseteknologier
 • Daglige undervisning og skolesituation

Den ordblindevenlige skole

Hvordan sørger man for at få alle elever med i undervisningen?
– også dem med skriftsproglige vanskeligheder? Læse- og skriveteknologi (LST) er et godt bud. Det er et værktøj, der støtter elever med læse- og skrivevanskeligheder og er et oplagt redskab at anvende og integrere i den daglige undervisningspraksis.

Hvordan tilbyder vi workshoppen?

 • 4-timers workshop, der både kan afholdes fysisk hos jer eller virtuelt.
 • Oplæg med teori, eksempler og facilitering af dialog, så det bliver naturligt for alle at have nye tiltag til arbejdet med de ordblinde elever.
 • Efterfølgende sparring ved behov.
 • Workshoppen kan opdeles i indskoling-mellemtrin-udskoling.

Kom i dybden med læseteknologier
På workshoppen vil I arbejde med praksisnære eksempler fra jeres egen praksis som læsekonsulent, læsevejleder, testvejleder, ordblindevejleder og underviser. Eksemplerne kan overføres direkte til den daglige undervisning og skolesituation. I kommer i dybden med LST og de bagvedliggende strategier, så det bliver en naturlig del af undervisningen. Vi arbejder bl.a. med:

 • hensigtsmæssige strategier
 • oplæsningsstøtte
 • ordforslag
 • tale-til-tekst
 • arbejdet med pdf-filer, talesyntese
 • regler for brugen af LST

Lyst til at høre mere?

Du kan nemt ringe direkte eller skrive til os for at høre om dine muligheder.